ഹാം റേഡിയോ ഒരു ഹോബി മാത്രമല്ല,  സാമൂഹിക സേവനം കൂടിയാണ് | Ham Radio

#hamradio #amateurradiooperator #hobby #socialservices #radio#AsianetNewsLive #KeralaNewsLive #MalayalamNewsLive
ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അംഗീകരിച്ച ഹോബിയായ ഹാം റേഡിയോ വെറുമൊരു ഹോബി മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക സേവനം കൂടിയാണ്
#hamradio #amateurradiooperator #hobby #socialservices #radio
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG for Malayalam News Live updates

Website ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML

Download India’s No. 1 Malayalam Live News Asianet Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet /> ► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No.1 News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. The latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on asianetnews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Available for Amazon Prime